Hoe gebruik je deze online vertaler?

Veel vertaalde voorbeeldzinnen, vertalen tekst, tekst vertaler

Het is heel simpel: kopieer of schrijf de tekst die je wilt vertalen uit een tekstboek of een website, te vertalen in de vertaalmachine, kiezen voor de doeltaal aan de rechterkant en klik op het vergrootglas icoon.

Je hoeft niet eens te weten wat de brontaal is; de taal herkenning functie zorgt hier automatisch voor. Het enige wat jij hoeft te doen is de doeltaal te kiezen. Het Hongaarse woord voor vertaling is Fordító

Hoe betrouwbaar en nauwkeurig is deze vertaler?

Iedereen weet dat er een heleboel uitdrukkingen in onze taal zitten en we vaak veel onduidelijke woorden gebruiken. Wanneer je een vage zin hoort dan kun je enkel zoeken naar de juiste betekenis in die specifieke context. Helaas zijn machines en computers niet in staat om dit (op dit moment) te doen. Hoewel ze woorden misschien correct vertalen is het ook mogelijk dat deze machines geen grammaticaal correcte zinnen maken. Ondanks deze tekortkomingen kunnen we in de meeste gevallen de vertaal de tekst nog wel begrijpen, dit dankzij de geavanceerde technologie die we beschikbaar hebben.

Voor wie is dit gemaakt?

Deze site is gemaakt omdat snelle en gratis online vertalingen nog steeds nodig zijn. Elke dag gebruiken honderden mensen deze site in plaats van woordenboeken om teksten, zinnen en woorden te vertalen. Als je een brief ontvangt in het Spaans, het Duits of in een andere taal die je niet spreekt, of als je geïnteresseerd bent in het internationale nieuws of artikelen in een vreemde taal, dan kun je deze direct lezen met behulp van onze site.

Een goede vertaler moet van veel markten thuis zijn

De vertaler en woordenschat of grammatica
Om een goede vertaler te zijn heb je niet alleen voldoende aan een goede woordenschat. Natuurlijk is dat een eerste vereiste. Een vertaler die om de haverklap in een woordenboek iets op moet zoeken omdat hij of zij het woord niet uit zijn hoofd kent verliest natuurlijk veel tijd die beter besteed had kunnen worden. Een flinke woordenschat betekent in principe een betere beheersing van de taal. Om hierop verder te gaan; ook in het vertalen van woorden kunnen zich al problemen voordoen.

Ook hier kunnen bepaalde woorden een zekere gevoelswaarde hebben die bij de vertaling van groot belang kan zijn. Zo zijn er drie Nederlandse woorden paard, ros en knol, die in het Engels alledrie met “horse” worden aangeduid. In het Nederlands heeft knol echter een negatievere gevoelswaarde dan ros. Een ros is een edel dier. Bij het vertalen van het woord “horse”uit het Engels is het dus belangrijk om te zien in welke context dit woord wordt gebruikt om het goed te kunnen vertalen.

Daarnaast heeft een vertaler natuurlijk een goede beheersing nodig van de grammaticaregels die in die taal gelden. Alleen het letterlijk vertalen van woorden levert vaak een raar ratjetoe op van nauwelijks begrijpbare zinnen. Pas je de grammaticaregels toe, dan wordt dat onbegrijpelijke ratjetoe ineens een stuk tekst waar iets mee te doen valt.

Zo zijn er een aantal grammaticale regels in het Nederlands die in een andere taal soms niet voorkomen. Het lidwoord bestaat bijvoorbeeld in veel talen niet. Ook de meervoudsuitgang -en ( koek – koeken) bestaat bijvoorbeeld in het Indonesisch niet. Of het enkelvoud of meervoud wordt bedoeld hangt samen met de context waarin het woord is gebruikt. In andere talen bestaat soms een woord dat in plaats van een voorwerp twee voorwerpen aangeeft. Een paar schoenen wordt dan een bepaald meervoudsvorm van schoen.

De vertaler en spreekwoorden of gezegden

Maar zelfs het goed kennen en toepassen van de grammaticaregels en een goede beheersing van de woordenschat maakt iemand nog niet tot een goede vertalen.
Er is bijvoorbeeld het probleem van spreekwoorden en gezegden. Die geven bij een letterlijke vertaling voor de sprekers van een andere taal vaak ook een niet te begrijpen zin. In Nederlands worden er bijvoorbeeld veel spreekwoorden en gezegden gebezigd waarvan de oorsprong ligt in de zeevaart of de textielindustrie.

Voorbeelden hiervan zijn: “Het roer recht houden” of : “Iemand van katoen geven” of: “Door de wol geverfd zijn.” Spreekwoorden die in een land zonder zeevaart of een verleden van textielfabrieken en landbouw geen betekenis hebben. Vaak zijn er in die taal wel uitdrukkingen die beter bij dat land passen en toch dezelfde betekenis of gevoelswaarde hebben als in ons land. Een vertaler moet dus goed op de hoogte zijn van deze uitdrukkingen.

De vertaler en culturele verschillen

Hiermee komen we onmiddellijk op een ander probleem die een vertaler kan tegenkomen en dat zijn namelijk de culturele verschillen tussen de diverse landen. Een woord kan binnen een land een bepaalde culturele waarde hebben, terwijl in een ander land dit helemaal niet het geval is.

Elke cultuur kan in principe beschreven worden als de scores die die cultuur heeft op een vijftal waarde-assen. Die waardeassen zijn individueel tegenover collectivistisch, vrouwelijk tegenover mannelijk, hoge onzekerheidsvermijding tegenover lage onzekerheidsvermijding, kleine machtsafstand tegenover grote machtsafstand, korte termijn oriëntatie tegenover lange termijn oriëntatie.

Zo scoren onze westelijke culturen meestal hoog op individualiteit, terwijl landen in Afrika hoger scoren op collectiviteit. Daar is de gemeenschap, de familie belangrijker als het individu. Woorden die met individualiteit te maken hebben zoals “ik”, “mijn” enzovoort zullen in de Westerse landen dus een andere gevoelswaarde hebben als in de Afrikaanse landen

In Afrikaanse landen zullen woorden die met collectiviteit te maken hebben zoals “wij”, “onze” enzovoort in het algemeen positievere gevoelens oproepen. Zo wordt er in advertenties voor een bepaalde koffieautomaat gebruik gemaakt van zinnen als: “Mijn dag begint met een trots gevoel”, maar in andere landen staat op die plek: “Onze dag begint met een vredig gevoel.”

Een vertaler moet goed op de hoogte zijn van de waardes en de waardeverschillen die er bestaan in de landen waarvan en waarvoor hij vertaalt. Zeker als het gaat om meer literair getinte teksten, dan is het van het grootste belang om de gevoelswaarde van een woord over te brengen en gaat dit ver boven het letterlijk vertalen van de woorden.
Een ander voorbeeld is dat Nederland een bij uitstek feminiene cultuur heeft, waar grote

waarde wordt gehecht aan veiligheid, zorg en communicatie. Italië daarentegen is een veel meer masculien gerichte cultuur, waarbij woorden als “uitdaging”, “kracht” horen. Moet een vertaler nu een Nederlandse tekst over de gezondheidszorg vertalen in het Italiaans, dan moet hij er zorg voor dragen dat dit in Italiaanse ogen niet al te “zorgelijk” overkomt, waardoor de essentie van een stuk tekst verloren kan dreigen te gaan.

De vertaler in het diplomatieke en zakelijke verkeer.

Daarom speelt een vertaler ook een cruciale rol in overleg tussen twee of meerder landen. Het verkeerd vertalen van een woord of er de verkeerde gevoelswaarde aan toekennen kan al snel leiden tot grote misverstanden tussen bijvoorbeeld regeringsleiders en dit kan weer grote gevolgen hebben voor de verhouding tussen de landen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor dit soort vertaalwerk er alleen vertalers met een hoge kwaliteit worden aangenomen en dat zij ook een eed moeten afleggen op het geheimhouden van de informatie waarover zij beschikken. Bij dit soort vertalingen wordt meestal geprobeerd om zoveel mogelijk letterlijk te vertalen en de uitleg hiervan over te laten aan de adviseurs van de andere partij.

Dat ook dit ook in het bedrijfsleven van het grootste belang is moge duidelijk zijn. In onderhandelingen over zaken die gedaan moeten worden kan een kleine fout al grote gevolgen hebben. Ook hier moet de vertaler beschikken over een groot cultureel besef van beide taalgebieden. Het vertalen van een contract komt dan natuurlijk heel precies, omdat fouten hierin als snel kunnen leiden tot onderling wantrouwen en daaruit voortvloeiende mogelijke gerechtelijke stappen.

De vertaler en het begrip van de tekst

Ook moet een vertaler beschikken over kennis van de inhoud van de tekst om termen die bij bepaalde beroepsgroepen gewoon zijn te kunnen vertaler in woorden die voor diezelfde beroepsgroep in een ander land dezelfde betekenis hebben. Dit geldt in hoge mate voor wetenschappelijke artikelen, die vaak een inhoud hebben die voor de gemiddelde vertaler moeilijk zal zijn om te volgen, toch wordt hij geacht een goede vertaler af te leveren. Een voordeel hierbij is wel dat in wetenschappelijke artikelen vaak gebruik wordt gemaakt van wiskundige formules en begrippen en als er één universele taal is, die overal wordt begrepen, is dit wel de wiskundige taal. Toch zal de vertaler enig basaal begrip moeten hebben van het onderwerp van een bepaald artikel, om geen fouten te maken die ook op dit gebied soms grote gevolgen kunnen hebben. Het is niet voor niets dat de meeste wetenschappelijke artikelen dan ook in het Engels worden geschreven en dat er wordt uitgegaan van het het feit dat iedere serieuze wetenschapper zeker beschikt over een goede kennis van de Engelse taal.

De vertaler en spreek- of schrijftaal

Er kan een groot verschil bestaan tussen de spreektaal en de schrijftaal. Ook in de schrijftaal worden soms zinnen gebruikt die aangeven dat er iemand spreekt. Dan moeten die zinnen ook in de spreektaal worden opgeschreven. Zo heeft het woord fiets een synoniem; namelijk rijwiel. Het woord rijwiel is veel formeler en wordt bijvoorbeeld in allerlei reglementen toegepast. Maar als iemand opschrijft: “Vader zegt:”Ik ga vandaag met de rijwiel naar het werk.””, dan is dit hoogst waarschijnlijk een stijlfout of de vertaler heeft dit bewust gebruikt omdat er mee wordt aangegeven dat de vaderfiguur wel een erg vormelijke man is. Beide woorden zijn in het Engels “bicycle”, zodat een juiste vertaling wel afhangt van de keuze van de vertaler in deze.
Het Duitse woord voor vertaling is Ubersetzer.